terms_and_conditions-2

Regulamin

1 Zastosowanie/przetwarzanie

Niniejsze Warunki ogólne określają stosunki prawne pomiędzy firmą Dent Tool Company B.V., prowadzącą sprzedaż pod nazwą Dent Tool Company (dalej: dostawca") i drugą stroną, a także obejmuje wszelkie oferty i przyszłe (prawne) ustalenia.

Zmiany warunków są wiążące wyłącznie wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie.

Uzgodnione postanowienia, które odbiegają od Warunków ogólnych, nie uprawniają drugiej strony do stosowania postanowień w przypadku innych stosunków (prawnych).

Jeśli postanowienie zawarte w Warunkach ogólnych nie może zostać wyegzekwowane ze względu na zasady racjonalności i uczciwości lub stanowi nieuzasadnione obciążenie dla strony, postanowienie należy interpretować zgodnie z jego pierwotnym celem, ale w takim wymiarze, w którym może zostać wyegzekwowane. Pozostałe postanowienia zawarte w Warunkach ogólnych pozostają w mocy.

Złożenie zamówienia na naszej stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Umowy, a każdorazowy użytek strony denttoolcompany.nl uznawany jest za ponowne wyrażenie zgody na warunki. Zalecamy wydrukowanie Umowy, przechowywanie jej w bezpiecznych i sprawdzenie warunków przed realizacją każdej transakcji na stronie denttoolcompany.nl. Przypominamy, że postanowienia umowne są okresowo zmieniane, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.3.

Dostawca zachowuje prawo do okresowego wprowadzania zmian w warunkach Umowy i publikowania nowych wersji Umowy na stronie denttoolcompany.nl. Gdy warunki umowne ulegną zmianie, zamieścimy odpowiednie zawiadomienie na naszej stronie głównej.

Siedziba dostawcy znajduje się w Bredzie (Holandia). Firma została zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 20106943. Uznaje się, że każda transakcja odbywa się w Holandii.

 

2 Oferty/zawarcie umowy
Oferty dostawcy nie są obowiązujące i stanowią całość, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.

Jeśli druga strona złoży zamówienie, umowa zostaje zawarta po pisemnym przyjęciu zamówienia przez dostawcę lub w momencie gdy dostawca rozpocznie je realizować.

Próbki i modele w katalogu oraz dostarczane stronie służą wyłącznie w celach poglądowych, a towary nie muszą przypominać powyższych wyglądem.

Dostawca nie musi dostarczać produktów wycofanych z produkcji ani produktów, które postanowił wycofać ze swojego programu sprzedaży.

 

3 Ceny
Podane ceny są cenami loco magazyn i nie zawierają podatku VAT.

Faktura za zamówienie w kontekście frachtu lub kosztów zamówienia jest wystawiana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dostawcę w momencie realizacji zamówienia.

Druga strona pokrywa koszty montażu lub działań związanych z instalacją i części instalacji, a dostawca wystawia na nie osobną fakturę.

Zmiany cenników, wynagrodzeń, kosztów materiałowych, wysokości opłat administracyjnych, kosztów frachtu i innych kosztów związanych z realizacją uzgodnionego zamówienia dają dostawcy prawo do zmiany ceny. Jeśli dostawca zmieni cenę przed upływem trzech miesięcy od momentu zawarcia umowy, druga strona uzyska prawo do wypowiedzenia umowy.

Jeśli na stronie internetowej znajdują się błędy drukarskie, dostawca i druga strona mają prawo wypowiedzieć umowę.

Jeśli cena produktu okaże się być nieprawidłowa, dostawca i nabywca mają prawo wypowiedzieć umowę przed dostawą, obie strony zostają zwolnione z obowiązków umownych wobec siebie związanych z niniejszą częścią zamówienia, a wszelkie opłaty podlegają zwrotowi.

 

4 Dostawa, zwroty i prawo do odstąpienia
Dostawa przebiega zasadzie loco magazyn/dostawca, chyba że strony postanowią inaczej.

 

4A Prawo do odstąpienia
Jeśli druga strona skorzysta z prawa do odstąpienia, musi zawiadomić o tym sprzedawcę przed upływem czternastodniowego okresu na zastanowienie się. Zawiadomienie należy złożyć w formie wzoru formularza, wiadomości e-mail o odstąpieniu lub w inny jednoznaczny sposób.

Druga strona musi zwrócić produkt na własny koszt w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia. Dopuszczalne jest również przekazanie produktu uprawnionemu przedstawicielowi dostawcy. Druga strona nie naruszy okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu na zastanowienie.

Druga strona zobowiązuje się ostrożnie obchodzić z produktem i opakowaniem do końca okresu na zastanowienie. Strona otworzy opakowanie i będzie używać produkt w zakresie, który pozwoli zapoznać się stronie z naturą, charakterystyką i sposobem działania produktu. Dotykanie i sprawdzanie produktu przez drugą stronę nie może wykraczać poza czynności dozwolone w sklepie.

Druga strona zwróci produkt w pierwotnym stanie i oryginalnym opakowaniu, jeśli jest to możliwe, ze wszystkimi załączonymi akcesoriami, kopią formularza odstąpienia, a także zastosuje się do wszelkich uzasadnionych wytycznych dostawcy.

Ryzyko i ciężar dowodu dotyczący właściwego i terminowego skorzystania z prawa do odstąpienia spoczywa na drugiej stronie.

Druga strona ponosi pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Jeśli druga strona skorzysta z prawa do odstąpienia, wszelkie dodatkowe umowy tracą ważność.

Elementy muszą zostać odpowiednio ubezpieczone i wysłane na adres:

Dent Tool Company
Neerloopweg 6a
4814 RS Breda
Holandia

 

4B Obowiązki dostawcy w przypadku odstąpienia od umowy
Jeśli dostawca umożliwi drugiej stronie skorzystanie z prawa do odstąpienia za pośrednictwem mediów elektronicznych, wyśle drugiej stronie potwierdzenie odbioru wiadomości bezzwłocznie po jej otrzymaniu. Za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawca pokrywa wszelkie koszty poniesione przez drugą stronę, włącznie z kosztami dostawy, przed upływem 14 dni od momentu zgłoszenia przez drugą stronę chęci odstąpienia od umowy. Jeśli dostawca nie odbierze produktu osobiście, może zwrócić opłaty drugiej stronie dopiero po odebraniu produktu lub do momentu gdy druga strona dostarczy dostawcy dowód zwrotu elementu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Druga strona ponosi koszty zwrotu towarów.

Dostawca musi wybrać taką samą metodę płatności, z której skorzystała druga strona, chyba że druga strona zgodzi się na inną metodę płatności. Druga strona nie ponosi żadnych kosztów poniesionych w związku ze zwrotem opłat.

 

4C Wyłączenie prawa do odstąpienia
Dostawca może wyłączyć prawo do wycofania w przypadku poniższych produktów wyłącznie wtedy, gdy dostawca wyraźnie uwzględni taką chęć w ofercie, najpóźniej przed zawarciem umowy.

Produkty, których cena wiąże się ze zmianami na rynku finansowym, którego dostawca nie kontroluje. Cena takich produktów może ulec zmianie przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy.

Produkty niefigurujące w ofercie i dostarczane drugiej stronie na specjalne zamówienie.

Produkty wytworzone zgodnie ze specyfikacjami drugiej strony, które nie zostały jeszcze wytworzone i są wytwarzane wyłącznie w wyniku wyboru lub decyzji drugiej strony lub zostały wytworzone zgodnie ze szczegółowymi wymogami strony.

 

5 Czas dostawy
Czas dostawy wynosi od 2 do 8 dni, chyba że strony postanowią inaczej.

 

6 Dostawy częściowe
Dostawca może dostarczyć towar partiami. Jeśli dostawca zdecyduje się na takie działanie, ma prawo wystawić oddzielną fakturę na każdą partię dostawy.

 

7 Transport/ryzyko
Jeśli sprzedawane towary zostaną dostarczone przez dostawcę lub stronę trzecią wynajętą przez drugą stronę, dostawca nie odpowiada za towary od momentu realizacji dostawy, nawet wtedy, gdy prawo własności nie zostało jeszcze przeniesione na drugą stronę. Punkt 4.2 obowiązuje w pełnym zakresie.

 

8 Zastrzeżenie prawa własności
Towary dostarczane przez dostawcę pozostają własnością dostawcy, do momentu gdy druga strona nie pokryje kosztów zakupu. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje również wtedy, gdy dostawca przedstawi drugiej stronie roszczenia powstałe w wyniku naruszenia obowiązków umownych przez drugą stronę.

Przedmioty udostępnione przez dostawcę, które zgodnie z podpunktem 1 zostały objęte zastrzeżeniem prawa własności, mogą zostać ponownie sprzedane lub wykorzystane podczas prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. W przypadku ponownej sprzedaży, druga strona musi zastosować zastrzeżenie prawa własności w przypadku swoich klientów.

Druga strona nie może wypożyczać towarów ani uczynić ich przedmiotem innych praw.

 

9 Płatność i bezpieczeństwo
Podczas składania zamówienia na stronie internetowej można wybrać jedną z dostępnych metod płatności:

  Płatność z góry

Dent Tool Company ma plany wprowadzania innych metod w przyszłości. Informacje o nowych metodach płatności będą publikowane na stronie internetowej.

Aby skorzystać z innej metody płatności, należy sporządzić ocenę zdolności kredytowej, uwierzytelnić i upoważnić potencjalnego Nabywcę. Dzięki temu nasza firma ma pewność, że warunki wybranej metody płatności będą przestrzegane.

Faktury dostawcy muszą być opłacane z góry w sposób wskazany przez dostawcę, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.

Płatność musi zostać zrealizowana w uzgodnionej walucie bez uregulowań, upustów ani zawieszenia płatności, bez względu na podstawę powyższych.

Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, uznaje się, że druga strona narusza warunki umowy i zostaje obciążona odsetkami w wysokości 1,5% za miesiąc (lub część miesiąca) z uwzględnieniem minimalnych odsetek ustawowych w skali roku.

Jeśli druga strona nie zrealizuje płatności terminowo, będzie w likwidacji, zbankrutuje lub zawiesi płatność, wszelkie zobowiązania drugiej strony stają się natychmiastowo wymagalne, bez względu na to, czy dostawca je zafakturował lub prefinansował. Dostawca ma prawo zawiesić dalszą realizację umowy i ją wypowiedzieć. Nie wpływa to na prawo dostawcy do składania roszczeń odszkodowawczych wobec drugiej strony.

Jeśli druga strona nie zrealizuje płatności terminowo, musi pokryć koszty pozasądowej windykacji długów w wysokości opłaty za windykację długów ustalonej przez Dutch Law Society (Holenderskie Stowarzyszenie Prawnicze).

Dostawca ma prawo rozstrzygać wszelkie spory o roszczenia składane przez drugą stronę (zasadne i bezzasadne), będące przedmiotem roszczeń wzajemnych przedkładanych dostawcy przez drugą stronę (zasadnych i bezzasadnych). Jeśli roszczenie dostawcy wobec drugiej strony nie jest wymagalne, dostawca nie może rozstrzygnąć sporu, chyba że roszczenie wzajemne drugiej strony jest przedmiotem zajęć lub innych roszczeń, jest przedmiotem ograniczonego prawa biznesowego lub druga strona złoży roszczenie z konkretnego tytułu. Dostawca zawiadomi drugą stronę z wyprzedzeniem o swoim prawie do rozstrzygania sporów wynikających z roszczeń, o ile istnieje taka możliwość.

Druga strona musi dostarczyć poręczenie majątkowe na pierwsze żądanie dostawcy w sposób wymagany przez dostawcę, o ile jest to konieczne, aby zachować zgodność ze zobowiązaniami. Jeśli druga strona nie zrealizuje powyższego obowiązku, dostawca ma prawo zawiesić realizację swoich zobowiązań.

Jeśli druga strona nie dostawczy poręczenia majątkowego zgodnie z powyższym postanowieniem przed upływem 14 dni od dostarczenia pisemnego wezwania, wszelkie zobowiązania stają się natychmiast wymagalne.

 

10 Odpowiedzialność
Jeśli dostawca nie dopełni swoich obowiązków, odpowiada wyłącznie za wymianę wypłaty odszkodowania, tj. płatność za niezrealizowane obowiązki. Dostawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów odszkodowawczych, włącznie z wypłatami dodatkowymi tytułem innych szkód:

  • Szkody pośrednie
  • Szkody wynikowe
  • Straty zysków
  • Szkody wynikające z opóźnienia

Szkody wynikające z niedostatecznej współpracy, dostarczenia drugiej stronie niewystarczających informacji i materiałów

Szkody powstałe w wyniku informacji lub porad udzielonych przez dostawcę, których treść nie stanowi części pisemnej umowy.

Odpowiedzialność związana z wadami jest ograniczona do kwoty zafakturowanej przez dostawcę.

Prawo drugiej strony do kary lub odszkodowania wynika wyłącznie wtedy, gdy druga strona zawiadomiła dostawcę w najkrótszym możliwym terminie od momentu powstania szkody.

Każde prawo do uzgodnionej kary lub odszkodowania wygasa po upłynięciu roku od wydarzenia, które było podstawą do nałożenia wymagalnej kary lub spowodowało szkody, chyba że środek naprawczy został zastosowany w ustalonym okresie.

Druga strona zwalnia dostawcę z odpowiedzialności za szkody, które dostawca poniósł w wyniku roszczeń stron trzecich związanych z towarami dostarczanymi przez dostawcę.

 

11 Wady, terminy reklamacji
Druga strona musi przeprowadzić inspekcję towarów w momencie ich dostarczenia. Druga strona musi określić, czy dostarczone towary są zgodne z umową, czyli: 1. Czy dostarczono właściwe towary? 2. Czy ilość/liczba dostarczonych towarów jest zgodna z umową? 3. Czy dostarczone towary spełniają wymogi określone w warunkach, które opisują przydatność produktów do zastosowania zgodnie z ich przeznaczeniem i/lub do celów handlowych.

Jeśli wykryte zostaną widoczne defekty lub wady, druga strona musi zawiadomić dostawcę o powyższych przed upływem dwóch dni roboczych.

Druga strona musi zgłosić wszelkie wady ukryte przed upływem 14 dni od dostawy lub od dnia, w trakcie którego możliwe było wykrycie wad. Zawiadomienie należy dostarczyć na piśmie. Musi ono zawierać uzasadnienie i odwołanie do danych na fakturze.

Druga strona musi zgłosić każdą skargę dotyczącą faktury przed upływem 5 dni od jej wystawienia.

Jeśli druga strona nie dostarczy zawiadomienia w określonym terminie, skarga zostanie odrzucona, a prawa drugiej strony wygasają.

Roszczenia i obrona na podstawie faktów, za pośrednictwem których można uzasadnić niezgodność towarów z zawartą umową, wygasają po roku od dnia dostawy.

 

12 Gwarancja
Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie dostawy (patrz punkt 5).

Gwarancja oznacza, że towary posiadające wady materiałowe i/lub konstrukcyjne, mogą zostać naprawione lub wymienione za darmo, w zależności od preferencji dostawcy. Dostawca może udostępnić części wymagane do naprawy towarów lub wymienić towar w całości, zgodnie z przepisami obejmującymi towary i działalność prowadzoną przez sprzedawcę lub innymi przepisami. Wymienione i zwrócone towary stają się własnością dostawcy i muszą zostać do niego dostarczone.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z normalnego użytkowania lub przyczyn zewnętrznych.

Okres gwarancji wygasa, jeśli towary są używane niezgodnie z przeznaczeniem lub nieostrożnie, zostały naprawione lub zmienione bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody dostawcy, chyba że powyższe działania lub zmiany należą do zastosowań towarów.

Jeśli inny okres odwołuje gwarancję udzielaną przez dostawcę, druga strona musi odwołać się do gwarancji przed upływem 14 dni od odbioru zawiadomienia przez dostawcę i umożliwić dostawcy przeprowadzenie inspekcji towarów w lokalizacji wybranej przez dostawcę. Jeśli druga strona nie dopełni obowiązku, nie może korzystać z uprawnień gwarancyjnych, chyba że zachowanie lub brak działania drugiej strony nie stanowią uzasadnienia do utraty uprawnień gwarancyjnych.

Jeśli dostawca zleca przeprowadzenie napraw z powodu wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych objętych gwarancją lub zleca wymianę towarów, zachowuje pełną zgodność z postanowieniami gwarancji i nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów (np. odszkodowań), chyba że wynikną one z rażącego zaniedbania dostawcy, kierowników dostawcy lub odpowiedzialności wynikającej z przepisu Tytuł 3 Rozdział 3 Księga 6 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Druga strona nie może wypowiedzieć umowy na podstawie oczywistych wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych, chyba że druga strona nie może w żaden sposób kontynuować realizacji postanowień umownych.

 

13 Wypowiedzenie umowy
Jeśli druga strona nie zachowa zgodności z postanowieniami umowy zawartej z dostawcą, nie dotrzyma terminów, nie zachowa pełnej zgodności, zbankrutuje, zawiesi płatności lub działania administracyjne, zakończy działalność gospodarczą lub rozpocznie likwidację firmy, dostawca może zawiesić realizację postanowień umownych bez żadnych konsekwencji prawnych po dostarczeniu drugiej stronie pisemnego zawiadomienia o powyższym. Dostawca nie wypłaci drugiej stronie odszkodowania i zachowa swoje pozostałe prawa wynikające z umowy. W powyższych przypadkach, wszystkie roszczenia składane przez dostawcę wobec drugiej strony stają się bezzwłocznie wymagalne.

Jeśli druga strona nie zachowa zgodności z postanowieniami umowy zawartej z dostawcą, nie dotrzyma terminów, nie zachowa pełnej zgodności, zbankrutuje, zawiesi płatności lub działania administracyjne, zakończy działalność gospodarczą lub rozpocznie likwidację firmy, dostawca może zawiesić realizację postanowień umownych bez żadnych konsekwencji prawnych po dostarczeniu drugiej stronie pisemnego zawiadomienia o powyższym. Dostawca nie wypłaci drugiej stronie odszkodowania i zachowa swoje pozostałe prawa wynikające z umowy. W powyższych przypadkach, wszystkie roszczenia składane przez dostawcę wobec drugiej strony stają się bezzwłocznie wymagalne.

 

14 Siła wyższa
Siła wyższa to okoliczności, które uniemożliwiają zachowanie zgodności z umową i nie mogą zostać powiązane z działaniami dostawcy w uzasadniony sposób. Za Siłę wyższą uznaje się okoliczności, które uniemożliwiają zachowanie zgodności z umową lub w uzasadniony sposób utrudniają realizację postanowień umownych w uzasadniony sposób, takie jak: strajki w firmach niebędących własnością dostawcy, spontaniczne lub polityczne strajki w firmie dostawcy, ogólne zaprzestanie produkcji lub świadczenia usług wyszczególnionych w umowie, nieprzewidziana przerwa lub spowolnienie działalności dostawców i stron trzecich, od której zależy działalność dostawcy, ogólne utrudnienia w ruchu, pożary, działalność władz, włącznie z zakazami eksportu i importu.

Termin Siła wyższa obejmuje również zakłócenia działania sieci (telekomunikacyjnych), połączeń, używanych systemów komunikacyjnych i/lub niedostępność strony internetowej.

Jeśli działanie Siły wyższej trwa ponad sześć miesięcy, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy. W powyższym przypadku, dostawca nie musi wypłacać żadnych odszkodowań.

 

15 Obowiązujące prawo i sąd właściwy
Wszystkie relacje prawne pomiędzy dostawcą i drugą stroną należy interpretować zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy dostawcą i drugą stroną, które musi rozstrzygnąć Sąd rejonowy, muszą zostać rozstrzygnięte przed sądem właściwym dla siedziby dostawcy, chyba że dostawca wystąpił z wnioskiem i wybierze sąd właściwy dla siedziby drugiej strony.

 

16 Dane osobowe i Polityka prywatności
Wykorzystywanie danych osobowych. Korzystamy wyłącznie z danych kontaktowych i danych potrzebnych do realizacji płatności. Dane służą wyłącznie do przeprowadzenia lub zbadania transakcji.

Polityka prywatności

Polityka prywatności dostawcy jest częścią niniejszej Umowy. Akceptacja Warunków ogólnych jest jednoznaczna z akceptacją sposobów, w jakie będziemy przetwarzać dane osobowe drugiej strony (patrz Polityka prywatności). Dostawca nie będzie wykorzystywał danych do innych celów ani udostępniał ich stronom trzecim innym niż określone w Polityce prywatności, chyba że druga strona wyrazi na to zgodę.

Terms for returning products

ARTICLE 4: DELIVERY & RETURN

 1. Delivery takes place “ex warehouse/supplier”, unless an express written statement to the contrary.

2. The Other Party must accept delivery of the issued items at either the time they are available or delivered. In the event that the Other Party declines the issued items or is negligent towards providing information or instructions necessary for delivery, the goods will be stored for the maximum period of 4 weeks at the account and risk of the Supplier, notwithstanding article 7. In that case the Other Party is obliged to pay all additional costs, such as, storage costs.

3. The Other Party has the right to cancel or return unused delivered products within 5 working days after delivery. No additional costs will be charged if the order was cancelled before dispatch. If, however, the order has already been dispatched, the Supplier has the right to charge an additional € (“Euro”) 25,00 administration costs. In the event of return of the goods (or a part thereof), the Other Party must send an email in advance. The Other Party will then receive a returnnumber to which the goods can be returned. The goods need to be returned unused/unopened, in their original packaging and at the account and risk of the Other Party. Damaged goods will not be credited.

 4. Consumers can return ordered goods – with the exception of customized products, such as, colourspecific made products – within 14 days of purchase. After delivery of the returned goods we will carry out the refund as soon as possible. Costs for returning the goods are for the consumer.

5. Returns must be sufficiently packed and returned to the address below:

 Dent Tool Company
Charles Petitweg 13
4847 NW Breda
The Netherlands

 6. If the price of a product is incorrect, both the Supplier and the Other Party have the possibility to terminate the contract, after which both parties are relieved from their duties under the contract concerning this part of the order. Payments already made will be restituted.